Google Search

Thursday, August 23, 2012

Indian National Anthem Jana Gana Mana Adhinayak Jaya He.............| India's National Anthem by Rabindranath Tagore

India's National Anthem Jana Gana Mana.......complete, National Anthem Rabindranath Tagore.

NATIONAL ANTHEM

Jana Gana Mana Adhinayak Jaya he,
Bharata bhagya vidhata,
Punjab Sindh Gujarat Maratha,
Dravida Utkala Banga,
Vindhya Himachala Yamuna Ganga,
Uchchala jaladhi taranga,
Tava Shubha name jagey,
Tava Shubha ashish mage,
Gahe tava jaya gatha,
Jana gana mangala dayaka jaya he,
Bharata bhagya vidhata,
Jaya he! Jaya he! Jaya he!
Jaya jaya jaya jaya he!

                               Rabindranath Tagore

No comments:

Live Traffic